Chương 5. Hidrocacbon no

Phản ứng cháy của ankan

     Các ankan đều rất dễ tham gia phản ứng cháy sinh ra sản phẩm là CO2 và H2O kèm theo sự tỏa nhiệt mạnh. Vì vậy ankan được dùng nhiều làm nhiên liệu như khí ga để đun nấu là metan, để nạp vào bật lửa như propan và butan, để làm xăng dầu như octan, nonan... để làm nến như các ankan rắn.

     Phản ứng cháy tổng quát của ankan là:        

CnH2n+2 + (3n + 1)/2O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

     Phản ứng cháy sẽ xảy ra mạnh nhất trong trường hợp tỷ lệ số mol ankan và oxi bằng đúng tỷ lệ phản ứng trong phương trình. Đây là cơ sở để chúng ta điều chỉnh tỷ lệ ga/không khí hay tỷ lệ xăng/ không khí trong các loại động cơ...

- Đối với phản ứng cháy của ankan cần lưu ý 2 đặc điểm:

     + số mol CO2 < số mol H2O hay n/(n+1) = nCO2/nH2O

     + số mol H2O - số mol CO2 = số mol ankan bị đốt cháy.

- Nếu đốt cháy 1 hiđrocacbon mà thu được nCO2 < nH2O thì hiđrocacbon đem đốt cháy thuộc loại ankan.

- Nếu đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon cho nCO2 < nH2O thì trong hỗn hợp đốt cháy có chứa ít nhất 1 ankan.

     Ngoài ra chúng ta thường áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi thì:

nO2 phản ứng = nCO2 + nH2O/2

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các bài tập sau: