Chương 5. Đại cương về kim loại

Kim loại tác dụng với dung dịch muối

- Phản ứng của kim loại với dung dịch muối còn được gọi là phản ứng thuỷ luyện.

- Khi cho kim loại vào dung dịch muối thì xảy ra các khả năng sau:

    + Nếu kim loại là Na, K, Ba, Ca (hoặc một số kim loại kiềm, kiềm thổ khác) thì kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm và hiđro. Sau đó kiềm mới tác dụng với dung dịch muối (phản ứng chỉ xảy ra nếu sau phản ứng có kết tủa, bay hơi hoặc điện ly yếu).

     + Với các kim loại khác khi cho vào dung dịch muối thì phản ứng tuân theo quy tắc alpha (α). Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau khỏi dung dịch. Tuy nhiên ta cũng cần lưu ý đến các cặp oxi hóa - khử của sắt.

     Trường hợp nếu có nhiều kim loại hoặc dung dịch chứa nhiều muối thì áp dụng quy tắc alpha dài trước, alpha ngắn sau. Trong quá trình làm bài tập phần này chúng ta chú ý áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp bảo toàn e, phương pháp so sánh....

     Hochoaonline.net giới thiệu các bài tập tham khảo sau: