Chương 2. Nhóm nitơ - phốt pho

Nhiệt phân muối nitrat

     Nhiệt phân là phản ứng đặc trưng của muối nitrat. Các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân. Tùy thuộc vào cation trong muối mà phản ứng nhiệt phân có thể xảy ra theo các hướng khác nhau.

1. Nếu muối nitrat của kim loại đứng trước Mg  muối nitrit và O2

M(NO3)n → M(NO2)n + n/2O2                       

ví dụ:  

NaNO3 → NaNO2 + 1/2O2

2. Nếu muối của kim loại trung bình (từ Mg đến Cu)  oxit kim loại + NO2 + O2

 2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + n/2O2              

ví dụ:  

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

3. Nếu muối nitrat của kim loại sau Cu  kim loại + NO2 + O2

M(NO3)n → M + nNO2 + n/2O2                           

ví dụ:  

AgNO3 → Ag + NO2 + 1/2O2

Một số phản ứng đặc biệt:

2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

Các lưu ý khi giải bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat:

- Khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí đã sinh ra.

- Khí sinh ra sau phản ứng thường được dẫn qua nước. Khi đó có phương trình phản ứng:

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

     Sau đây là một số bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat của hochoaonline.net: