Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học & định luật tuần hoàn

So sánh tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

        Theo định luật tuần hoàn thì tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo bởi chúng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Như vậy nhiều tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi có quy luật theo chu kì và theo nhóm. Dựa vào vị trí tương đối của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, chúng ta có thể so sánh được tính chất của các nguyên tố đó và hợp chất của chúng. Dưới đây là bảng tóm tắt sự biến đổi tuần hoàn của một số tính chất thường gặp theo chu kì và nhóm A: 

Tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi theo quy luật

Cụ thể là:

Tính

chất

Bán kính

nguyên tử

Độ âm điện

Tính kim loại

Tính phi kim

Tính bazơ

của

oxit, hidroxit

Tính axit

của

oxit, hidroxit

Số e

lớp

ngoài cùng

Theo

chu kì

 từ 1 đến 8

Theo

nhóm A

= STT nhóm A

Chú ý:

     Khi cần phải so sánh tính chất của các nguyên tố không cùng chu kì hoặc nhóm A thì phải chọn nguyên tố trung gian rồi đưa về cùng hàng, cột để so sánh hoặc loại trừ.

     Mời các bạn tham khảo các bài tập sau cùng hochoaonline.net: