Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học & định luật tuần hoàn

Mối quan hệ giữa các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

     Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có mối quan hệ với nhau.

Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có mối liên hệ mật thiết với số hiệu nguyên tử của nguyên tố

     Cụ thể là:

- Nếu 2 nguyên tố A và B ở cùng 1 chu kì và ở 2 nhóm A liên tiếp thì:

|ZA - ZB| = 1 nếu nguyên tố thuộc chu kì nhỏ

|ZA - ZB| = 11 nếu nguyên tố thuộc chu kì lớn và ở nhóm IIA và IIIA

- Nếu 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp thì:

|ZA - ZB| = 8 nếu nguyên tố thuộc chu kì nhỏ

|ZA - ZB| = 18 nếu có nguyên tố thuộc chu kì lớn

- Nếu 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp và ở 2 nhóm A liên tiếp thì:

|ZA - ZB| = 7 (9 hoặc 17, 19)

     Hochoaonline.net giới thiệu đến bạn đọc các bài tập sau: