Chương 1. Sự điện li

pH và môi trường của dung dịch

1. Tích số ion của nước

- Nước là chất điện li rất yếu (ở nhiệt độ thường, cứ 555 triệu phân tử nước chỉ có 1 phân tử phân li thành ion).

- Tích số: KH2O = [H+].[OH-] = 1,0.10-7 được gọi là tích số ion của nước. Giá trị này được tính với nước ở 250c. Một cách gần đúng, có thể coi giá trị tích số ion của nước là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

2. Khái niệm về pH

           

Giấy chỉ thị màu axit - bazơ và máy đo pH để xác định pH của dung dịch

- Nếu dung dịch có [H+] = 1,0.10-a → pH = a.

- Biểu thức toán học tính pH: pH = -lg[H+].

- Tương tự có khái niệm pOH, pK. Ta có mối quan hệ trong dung dịch nước: pH + pOH = 14.

3. Các loại môi trường

Môi trường

[H+]

pH

Là dung dịch của

Axit

> 10-7

< 7

 Axit hoặc chất lưỡng tính mà tính axit mạnh hơn tính bazơ

Bazơ

< 10-7

> 7

Bazơ hoặc chất lưỡng tính mà tính bazơ mạnh hơn tính axit

Trung tính

= 10-7

= 7

Chất trung tính hoặc chất lưỡng tính mà tính axit và bazơ tương đương

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo các bài tập sau: