Chương 1. Nguyên tử

Đồng vị

1. Khái niệm

- Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số p nhưng số n khác nhau

- Hầu hết các nguyên tố hoá học đều là tập hợp của nhiều đồng vị.

- Công thức tính khối lượng nguyên tử trung bình của các đồng vị:

A = (M1.x1 + M2.x2 + ...)/(x1 + x2 + ...) = Tổng khối lượng/tổng số mol

Trong đó:

     + M1, M2,... Mn là số khối của các đồng vị.

     + x1, x2,... xn là số mol, % số mol; số nguyên tử; % số nguyên tử; thể tích; % thể tích của khí).

2. Các dạng bài tập cơ bản về đồng vị

- Xác định số phân tử chất được tạo thành từ các đồng vị.

- Tính phần trăm (%) số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.

- Tính nguyên tử khối trung bình của các đồng vị.

- Tính số khối của đồng vị chưa biết.

- Tính % khối lượng của 1 đồng vị trong 1 hợp chất.

     Hochoaonline.net giới thiệu đến các bạn các bài tập sau: