Bài giảng: Anken (phần I)

Anken hay còn gọi là olefin là hidrocacbon không no mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử. Qua bài học này các em sẽ nắm được:

- Đặc điểm cấu tạo và công thức chung của anken

- Biết cách viết đồng phân (đặc biệt là đồng phân hình học) cách gọi tên các anken

- Tính chất hóa học (phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hóa) của anken

- Cách điều chế và phương pháp nhận biết anken