Bài 1. Thành phần nguyên tử

BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Bài 1 (Trang 9). Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

            A. electron và proton                           B. proton và nơtron

            C. nơtron và electron                           D. electron, proton và nơtron

            Hướng dẫn giải

Bài 1 - Trang 9 - SGK Hóa học 10 - Ban Cơ bản

Bài 2 (Trang 9). Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

            A. proton và electron                           B. nơtron và electron

            C. nơtron và proton                             D. nơtron, proton và electron

            Hướng dẫn giải

Bài 2 - Trang 9 - SGK Hóa học 10 Ban Cơ bản

Bài 3 (Trang 9). Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10000 lần đường kính của hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng rổ có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là:

            A. 200m                      B. 300m                      C. 600m                      D. 1200m

Chọn đáp số đúng.

            Hướng dẫn giải

Bài 3 - Trang 9 - SGK Hóa học 10 - Ban Cơ bản

Bài 4 (Trang 9). Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron?

            Hướng dẫn giải

Bài 4 - Trang 9 - Hóa học 10 - Ban Cơ bản

Bài 5 (Trang 9). Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1nm và có khối lượng nguyên tử 65u.

a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

            Hướng dẫn giải

Bài 5 - Trang 9 - SGK Hóa học 10 - Ban Cơ bản