Chuyên đề 13. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 I. KHÁI NIỆM

- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen như Clo, Brom, Iot, Flo.

- Công thức chung: CnH2n+2-2k-xXx với X là các nguyên tố halogen hay CxHyXz.

Xem tiếp...