Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Ancol

     Các hình ảnh cần dùng khi dạy và học bài "Ancol" được hochoaonline.net sưu tầm:

Liên kết trong phân tử ancol

 

Mô hình phân tử CH3OH (ancol metylic)

Mô hình phân tử C2H5OH (ancol etylic)

Mô hình phân tử C2H5OH (ancol etylic)

Phản ứng của isoamylic với dung dịch axit

Điều chế etanol

Quá trình ủ men để sản xuất ancol etylic