Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về dẫn xuất halogen

     Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H trong phân tử hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen như Clo, Brom, Iot, Flo.  Mặc dù trong chương trình hoá học phổ thông, dẫn xuất halogen được đề cập không nhiều nhưng đây lại là loại hợp chất trung gian quan trọng giữa hidrocacbon và các hợp chất hữu cơ có nhóm chức. Bài viết này tập hợp một số hình ảnh về dẫn xuất halogen của hidrocacbon:


Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số dẫn xuất halogen

Khả năng thủy phân của các loại dẫn xuất halogen