Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Anken

Dưới đây là các hình ảnh có liên quan đến anken. Mời các bạn cùng tham khảo:

Khái niệm anken

Liên kết trong phân tử etilen

Mô hình phân tử C2H4

Phân tử etilen và propilen

 

Một số anken thường gặp

Một số gốc hidrocacbon không no thường gặp

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của anken

Đồng phân hình học của anken

Đồng phân hình học

Phản ứng của anken với dung dịch Brom

Phản ứng của anken với dung dịch Brom

Phản ứng của anken với dung dịch Brom

Phản ứng của anken với dung dịch Brom

Phản ứng của C2H4 với Cl2

Ứng dụng của etilen

Etilen kích thích hoa quả mau chín    Etilen kích thích hoa quả mau chín

Điều chế C2H4 trong phòng thí nghiệm