Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Ankan và Xicloankan

     Mời các bạn tham khảo một số hình ảnh có liên quan đến ankan:

Một số ankan

Một số ankan thường gặp

Mô hình etan và propan

Một số ankan

 

 

Mô hình isopentan

Mô hình phân tử isopentan

Bậc cacbon

 

Bậc của nguyên tử C trong phân tử ankan

Gốc hidrocacbon

 

Một số gốc ankyl phức tạp thường gặp

Clo hóa metan

 

Phản ứng thế halogen của metan

Phản ứng thế clo vào metan

Các ứng dụng của ankan

 

 

Các ứng dụng của ankan

Một số ứng dụng của ankan

Một số ứng dụng của ankan

Một số ứng dụng của ankan

Một số ứng dụng của ankan

Ankan có trong thành phần khí gas

 

Ankan có trong thành phần khí gas

Ankan có trong thành xăng

Ankan có trong thành xăng

Ankan có trong dầu mỡ bôi trơn

Ankan có trong dầu mỡ bôi trơn

Một số xicloankan đơn giản

Một số xicloankan đơn giản