Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Đại cương hóa học hữu cơ

     Các hình ảnh sử dụng trong chương "Đại cương hóa học hữu cơ" - Hóa học lớp 11 được tập hợp trong bài viết này:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon

 Phân tích định tính hợp chất hữu cơ

Phân tích định tính để xác định các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Chưng cất phân đoạn

Chưng cất lôi cuốn hơi nước

Kết tinh

Tách và tinh chế hợp chất hữu cơ

Đồng phân hình học

Mô hình đồng phân cis - trans

Mô hình đồng phân cis - trans

Tên mạch Cacbon chính

Tên mạch cacbon chính